Terms & Conditions

1. Algemeen/Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van zaken door ServerDirect, gevestigd te (2809 PA) James Wattstraat 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 67663443, hierna te noemen leverancier. In alle voorwaarden van leverancier wordt onder afnemer verstaan de zakelijk gebruiker die aan leverancier de opdracht heeft gegeven tot het leveren van zaken, of die met leverancier een overeenkomst heeft gesloten. De afnemer wordt geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Leverancier verkoopt en levert niet aan particulieren.

1.2
De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In het geval dat een bepaling op deze grond nietig zou zijn, geldt de voor leverancier meest gunstige regeling.

1.4
Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijk, is daaronder tevens begrepen e-mail.

1.5
Indien en voor zover leverancier zaken van derden aan afnemer levert, zijn, mits dit door leverancier schriftelijk aan afnemer is meegedeeld, op die zaken de voorwaarden van die derden van toepassing. Tevens zijn hierop van toepassing de bepalingen in deze algemene voorwaarden van leverancier voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden van de hiervoor genoemde derden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. De voorwaarden van derden liggen voor afnemer ter inzage bij leverancier en leverancier zal deze aan afnemer op diens verzoek toezenden.

2. Offertes/Totstandkoming overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging.

2.2
Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert. Afnemer draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de gekochte zaken. Leverancier staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het door afnemer beoogde gebruik.

2.3
Alle door leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter. Aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door afnemer nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door afnemer aan leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties.

2.4
Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door leverancier is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door leverancier zijn bevestigd.

2.5
Met het oog op de voortdurende technische verbeteringen van computerproducten behoudt Leverancier zich het recht voor wijzigingen in uitvoering of configuratie door te voeren ten opzichte van de schriftelijk gecommuniceerde opgaven, zolang de waarde van het aangebodene hierdoor niet vermindert. Dit geldt ook voor wijzigingen die de leverbaarheid van aanbiedingen ten goede komen.

2.6
Leverancier heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 30 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.

2.7
Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor leverancier tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van leverancier automatisch voor nabestellingen.

2.8
Wanneer er meerdere klanten partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens leverancier.

2.9
Bij het doen van een elektronische bestelling bij leverancier dient afnemer zich te identificeren door middel van een door leverancier verstrekte gebruikerscode. Deze code wordt uitsluitend verstrekt aan door leverancier geautoriseerde afnemers. Een elektronisch geplaatste bestelling waarin een gebruikerscode genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder.

2.10
Leverancier is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van elektronische bestellingen die worden geplaatst met gebruik van de gebruikerscode van een afnemer. Leverancier is daarom eveneens gerechtigd om aan de afnemer wiens gebruikerscode werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze afnemer betaald te worden met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn gebruikerscode. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door leverancier toegekende gebruikerscode. In geval van verlies of misbruik van de gebruikerscode ten gevolge waarvan door leverancier schade wordt ondervonden, is de afnemer gehouden leverancier hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zorg te dragen voor veiligheidsmaatregelen en procedures welke garanderen dat de hem toegekende gebruikerscode uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de gebruikerscode, leverancier onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben, op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

2.11
Rechten en plichten die uit de koopovereenkomst voortvloeien zijn niet overdraagbaar zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier.

3. Prijzen en betaling

3.1
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door leverancier afgegeven prijzen uitsluitend voor de zaken zelf en:
- in Euro;
- exclusief BTW (en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd);
- exclusief verzend- of transportkosten; en
- af-magazijn/bedrijf.

3.2
Prijzen zoals vermeld op de website van leverancier gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.

3.3
Leverancier is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat, waren deze leverancier bekend ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, zij een ander prijsniveau zou hebben toegepast.

3.4
Leverancier is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot uitlevering van gedane bestellingen over te gaan, respectievelijk met die uitlevering door te gaan. Indien afnemer met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op leverancier rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door de afnemer.

3.5
Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden contant bij (af)levering, per (elektronische) vooruitbetaling, tenzij hiervan door ons bij schriftelijke bevestiging nadrukkelijk wordt afgeweken. Betalingen gelden pas als succesvol op het moment dat leverancier over het tegoed kan beschikken.

3.6
Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.7
Indien afnemer de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

3.8
Betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de afnemer aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.

3.9
In die gevallen waarin de afnemer de door leverancier verkochte goederen niet afneemt is leverancier gerechtigd afname te eisen óf een vergoeding van 15% van de koopprijs in rekening te brengen als geschatte schade en waardeverlies. Leverancier behoudt zich het recht voor bij een aantoonbare hogere schade, een hogere vergoeding te vorderen. Voor de duur van de vertraging in de aanname van de goederen door de afnemer is leverancier gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan in haar eigen magazijn, danwel bij een expediteur of andere externe opslagruimte.

4. Aflevering

4.1
De door leverancier aan afnemer verkochte zaken zullen aan afnemer worden geleverd af-magazijn. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal leverancier de aan afnemer verkochte zaken afleveren of laten afleveren op een door afnemer aan te wijzen plaats.

4.2
Door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de leverancier niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. De enkele overschrijding van een door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat afnemer leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

4.3
De door leverancier opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

4.4
Leverancier zal de zaken verpakken volgens de bij haar geldende gebruikelijke maatstaven. Indien afnemer een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor  rekening zijn van afnemer.

4.5
De verzendwijze en de met de verzending belaste transportonderneming kan leverancier naar eigen inzicht bepalen, zolang afnemer niet nadrukkelijk aangeeft bepaalde voorkeuren te hebben. Kosten gemoeid met een eventuele specifieke voorkeur van afnemer komen geheel voor rekening van de afnemer.

4.6
Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal leverancier de zaken (laten) installeren, (laten) configureren en/of (laten) aansluiten. In de eventuele verplichting tot installatie en/of configuratie van apparatuur door leverancier is niet inbegrepen het uitvoeren van dataconversie en het installeren van software. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

4.7
Leverancier is steeds gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

5. Omruiling of terugname

5.1
Omruiling of terugname geschiedt uitsluitend bij aantoonbaar verkeerde levering. Een omruiling uit coulance vindt uitsluitend plaats na schriftelijke bevestiging van leverancier, waarbij 15% van de goederenwaarde in rekening wordt gebracht. Dit geldt ook in die gevallen waarin door leverancier een opdracht tot het afhalen van de goederen is gegeven ter beoordeling van de verlangde terugname. Het omruilen of terugnemen van producten met geopende of beschadigde originele verpakking is uitgesloten.

5.2
Vanwege licentierechten is omruiling of terugname van alle software uitgesloten. Een garantieclaim kan leverancier uitsluitend bij defecte of niet leesbare datadrager(s) of producten in behandeling nemen. Met het openen van de originele verpakking respectievelijk de plastic seal van de software, erkent de afnemer - naast de algemene voorwaarden van leverancier - de auteursrechtbescherming, de afzonderlijke licentie- en overige (garantie)voorwaarden van de software fabrikant. Originele verpakkingen zijn alle verpakkingen van leverancier en haar toeleveranciers.

6. Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en pandrecht

6.1
Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die cliënt aan leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. Indien cliënt (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt cliënt die zaak slechts voor leverancier en houdt cliënt de nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat cliënt alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door cliënt eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

6.2
De afnemer is, zolang hij niet alle vorderingen heeft voldaan, niet gerechtigd op de door leverancier geleverde goederen een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van leverancier te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht of bezitloos pandrecht bevoegd is.

6.4
Indien de afnemer de zaak doorverkoopt kan leverancier hem verplichten uit zijn, uit de verkoop voortvloeiende, vordering op de koper ten gunste van leverancier een stil pandrecht te vestigen.

6.5
De afnemer zal de in dit artikel bedoelde zaken behandelen als een goed huisvader. Hij zal de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. Op het eerste verzoek, voor zover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, zal de afnemer ten gunste van leverancier een stil pandrecht vestigen op zijn aanspraken dienaangaande op de verzekeraars. Het is de afnemer niet toegestaan ten gunste van derden een stil pandrecht te vestigen op zijn aanspraken op de verzekeraars.

7. Garantie

7.1
Leverancier garandeert gedurende 12 maanden na leverdatum dat de geleverde goederen naar de betreffende stand van de techniek vrij van fouten functioneren, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Niet noemenswaardige afwijkingen in kleur, maat en/of andere kwaliteitskenmerken geven de afnemer geen rechten, in het bijzonder niet met betrekking tot garantie. Gebruikte goederen worden te allen tijde zonder garantie verkocht.

7.2
Afnemer heeft jegens leverancier enkel recht op garantie indien afnemer aan alle betalingsverplichtingen jegens leverancier heeft voldaan.

7.3
Iedere garantieverplichting vervalt indien afnemer zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.

7.4
In geval leverancier een reparatieopdracht na het verstrijken van de garantietermijn accepteert kan de afnemer geen aanspraak maken op vermindering of ontbinding van de overeenkomst of nakoming hiervan. In deze gevallen zal leverancier de zaken uitsluitend uit naam van de afnemer aan haar toeleverancier zenden om aanspraak op een eventuele langere fabrieksgarantie mogelijk te maken.

7.5
In die gevallen waarin sprake is van een aan leverancier te verwijten gebrek, is leverancier gerechtigd het gebrek te herstellen of een nieuw product te leveren. Het omruilen voor een beter product dient eveneens als oplossing voor het gebrek te worden geaccepteerd. Verdergaande rechten, ontbinding van de overeenkomst in het bijzonder, kunnen slechts worden uitgeoefend wanneer een gepaste termijn voor nakoming is aangehouden of wanneer pogingen tot nakoming van de overeenkomst tot twee maal toe niet succesvol waren. Vanaf één jaar na leverdatum wordt de aanspraak op garantie beperkt tot het repareren van het gebrek of terugname van het product tegen de dan geldende dagwaarde naar keuze van leverancier. De afnemer is gehouden zelf een back-up van eventuele data te maken alvorens een product voor garantie aan te bieden.

7.6
Bij omruiling van een product als gevolg van garantie treedt geen nieuwe garantietermijn in werking.

7.7
Aanvullend op de hier genoemde voorwaarden gelden de volgende specifieke retour- en servicevoorwaarden naar gelang het overeengekomen service niveau, variërend van “Carry-in” tot aan “Exclusive” service. Garantie en/of service verzoeken door afnemer dienen te allen tijde te geschieden door middel van het door de afnemer aan te vragen en door leverancier toe te wijzen RMA-nummer (RMA: “Return Merchandise Authorization”), conform de daarvoor geldende procedure genoemd in artikel 10.5.

Carry-in
- Reactie tijd binnen 12 uur  gedurende werkdagen;
- Standaard service geleverd bij elke server, mits anders vermeld;
- Service verzoeken uitsluitend per e-mail in te dienen: support@serverdirect.nl
- Carry-in geldt uitsluitend voor losse onderdelen.

Express exchange (Express pre-exchange of spareparts)
- Reactie tijd binnen 8 uur gedurende werkdagen;
- Hotline bereikbaar van maandag- vrijdag 9:00 - 17:30 uur;
- Het vervangend onderdeel wordt vooraf verstuurd en gefactureerd mits voorradig, defect onderdeel dient retour gestuurd te worden. Deze factuur wordt alleen gecrediteerd als het retour ontvangen onderdeel daadwerkelijk defect is;
- Het onderdeel wordt gerepareerd of vervangen door hetzelfde of vergelijkbaar product;
- Indien ontvangen onderdeel niet defect is, wordt er een bedrag van € 75 aan onderzoekskosten gefactureerd.

Business (Business On-site Service, next business day (“NBD”))
- Onsite service (NBD);
- Reactie tijd binnen 8 uur gedurende werkdagen;
- Technicus arriveert de volgende werkdag op locatie;
- Hotline bereikbaar van maandag- vrijdag 9:00 - 17:30 uur;
- Onsite support geldig in Nederland en in overleg mogelijk ook in België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, UK, Oostenrijk, Ierland en Zwitserland.

Premium (Premium On-site service, same business day (“SBD”))
- Onsite service (SBD);
- Reactie tijd binnen 4 uur gedurende werkdagen;
- Technicus arriveert dezelfde werkdag op locatie;
- Hotline bereikbaar van maandag- vrijdag 9:00 - 17:30 uur;
- Onsite support geldig in Nederland en in overleg mogelijk ook in België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, UK, Oostenrijk, Ierland en Zwitserland.

Exclusive (Exclusive On-site Service within 4 hours)
- Onsite service 24x7x4;
- Reactie tijd binnen 4 uur gedurende alle dagen;
- Technicus arriveert binnen 4 uur op locatie;
- Exclusive Hotline bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar;
- Onderdelen worden binnen een bepaalde afstand van de klant op voorraad gehouden;
- Onsite support geldig in Nederland en in overleg mogelijk ook in België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, UK, Oostenrijk, Ierland en Zwitserland;

8. Aansprakelijkheid

8.1
Leverancier is jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leverancier of haar ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie” van deze voorwaarden.

8.2
De aansprakelijkheid van leverancier is te allen tijde beperkt tot het bedrag van dat enige verzekeraar van leverancier in voorkomend geval aan leverancier uitkeert.

8.3
Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en leverancier aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4
In geen geval is leverancier aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, of schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de afnemer. Leverancier is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade, welke afnemers had kunnen voorkomen door het maken van één of meer back-ups van bestanden, het softwarepakket en/of overige programmatuur.

8.5
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

8.6
Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde zaken.

9. Ontbinding

9.1
Een overeenkomst tussen partijen kan in ieder geval onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, door leverancier ontbonden worden in de volgende gevallen:
- indien afnemer niet correct aan zijn verplichtingen voldoet;
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan leverancier omstandigheden ter kennis komen die leverancier goede grond geven te vrezen dat afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien leverancier de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In voornoemde gevallen is leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te  schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van leverancier schadevergoeding te vorderen.

9.2
In geval van ontbinding door leverancier is de afnemer jegens leverancier schadeplichtig, waarbij de schade ten minste wordt gesteld op 30% van de transactiewaarde, alsmede rente en kosten daarover, onverminderd het recht van leverancier om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.

10. Reclamaties of Klachten

10.1
Reclames met betrekking tot zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 3 werkdagen na levering van de zaak schriftelijk bij leverancier worden ingediend.

10.2
Reclames met betrekking tot niet eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen na het ontdekken van het gebrek en in ieder geval binnen de fabrieksgarantietermijn schriftelijk worden ingediend.

10.3
De afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde garantietermijn heeft gereclameerd en/of hij leverancier niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

10.4
Bij door de afnemer bewezen gegronde reclame, kan leverancier naar eigen keuze de artikelen of onderdelen daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, (doen) vervangen of aan de afnemer vergoeden. Andere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoedingen, zijn uitgesloten.

10.5
Retournering van het geleverde kan uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier. Een voorwaarde hierbij is dat de retouraanvraag plaatsvindt binnen 5 werkdagen na aankoop. Retouraanvragen dienen gedaan te worden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. leverancier behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien leverancier akkoord geeft voor het retourneren van zaken, zal de servicedienst van leverancier aan de afnemer een RMA-nummer toekennen. Het RMA-nummer is geldig gedurende een termijn van 5 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Binnen voornoemde termijn van 5 dagen dienen de zaken bij het distributiecentrum van leverancier te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken dient het RMA-nummer duidelijk zichtbaar vermeld te worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten en op de omverpakking. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder bedrukt plakband en zonder geschreven tekst op deze verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behalve in geval van een duidelijke vergissing van leverancier, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft leverancier het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

10.6
Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

11. Overmacht

11.1
Onder overmacht wordt verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen, vertraging in de levering door toeleveranciers van leverancier en werkstakingen in het bedrijf van leverancier daaronder begrepen.

11.2
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van leverancier opgeschort. Gedurende overmacht heeft leverancier altijd het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting voor leverancier tot schadevergoeding bestaat.

11.3
Indien de overmachtssituatie langer voortduurt dan 4 maanden na het tijdstip waarop leverancier haar verplichtingen had moeten nakomen heeft afnemer- met inachtneming van artikel 4.2 - het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.4
Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1
Op alle overeenkomsten en de rechtsverhouding tussen leverancier en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

12.2
Geschillen welke uit een overeenkomst mochten voortvloeien of daarmee verband houden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen op de website www.ServerDirect.nl.

ServerDirect
James Wattstraat 17
2809 PA Gouda
Kvk nr: 67663443

Worldwide delivery delivered by DHL
More than 25 years of experience in the server market
Technical sales team